ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបង្ហាញការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមោះមុតក្នុងការការពារសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គ លើឆាកអន្តរជាតិតាមរយៈសិល្បៈ និងវិទ្យាសាស្រ្ដ

កម្ពុជាបង្ហាញការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមោះមុតក្នុងការការពារសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គ លើឆាកអន្តរជាតិតាមរយៈសិល្បៈ និងវិទ្យាសាស្រ្ដ