ព័ត៌មានជាតិ

អបអរសាទរ ការដាក់សម្ពោធឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការអគារសហសម័យថ្មី នៃទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃ

អបអរសាទរ ការដាក់សម្ពោធឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការអគារសហសម័យថ្មី នៃទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃ។
០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣
#ការរៀបចំក្រុង #នគរូបនីយកម្ម #ទីក្រុងវៃឆ្លាត #សោភ័ណ្ឌភាព #សុវត្ថិភាព #គុណភាព #ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា
#ខេត្តកំពង់ចាម #មន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីកម្មនិងសំណង់ខេត្តកំពង់ចាម #ដីធ្លី #សំណង់
#សទ្ធិសុខសុវត្ថិភាពតាមផ្លូវច្បាប់ #កអក
#ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់#MLMUPC
📷 កម្ពុជាមាតុភូមិខ្ញុំ – គឹម បញ្ញារ័តន៍