ព័ត៌មានជាតិ

បងប្អូនក្រុមវាលទី១៧ ប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនូវឯកសារនៃការវិនិច្ឆ័យ ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិប្រិយ៍ និងភូមិព្រៃឈេីទាល ឃុំព្រៃក្មេង ស្រុកភ្នំស្រួច ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

បងប្អូនក្រុមវាលទី១៧ ប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនូវឯកសារនៃការវិនិច្ឆ័យ ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិប្រិយ៍ និងភូមិព្រៃឈេីទាល ឃុំព្រៃក្មេង ស្រុកភ្នំស្រួច ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

ថ្ងៃទី ១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៣

#រដឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ  #មនទីររៀបចំដែនដី_នគរូបនីយកម្ម_សំណង់_និង_សុរិយោដី  #ភមិបាលក្រុង_ស្រុក_ខណ្ឌ

#ការងារចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ #ការកំណត់តំបន់វិនិច្ឆ័យ #ការវាស់វែង_និង_កសាងប្លង់សុរិយោដី #ការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនូវប្លង់សុរិយោដី_បញ្ជីឈ្មោះម្ចាស់ដី #វិនិច្ឆ័យ_និង_សម្រេចទៅលើប្លង់សុរិយោដីនិងបញ្ជីឈ្មោះម្ចាស់ដី #ការចែកប័ណ្ណ

#កអក  #ចុះបញ្ជីដីធ្លីបញ្ចប់

#សេវាគាប់ចិត្ត#បរិយាកាសគ្មានវិវាទ#ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់