ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យ គ.ជ.ប លេខ ០០២ គ.ជ.ប ស្តីពី បញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៥ ត្រូវបានបិទផ្សាយនៅ លគធ.ខប និងនៅទីប្រជុំជនរាជធានី ខេត្ត

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យ គ.ជ.ប លេខ ០០២ គ.ជ.ប ស្តីពី បញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៥ ត្រូវបានបិទផ្សាយនៅ លគធ.ខប និងនៅទីប្រជុំជនរាជធានី ខេត្ត