ព័ត៌មានជាតិ

លទ្ធផលចាប់ពូល នៃការប្រកួតពានរង្វាន់កីឡាបាល់ទាត់ កងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញ ឆ្នាំ២០២៤

លទ្ធផលចាប់ពូល នៃការប្រកួតពានរង្វាន់កីឡាបាល់ទាត់ កងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញ ឆ្នាំ២០២៤

កម្មវិធីប្រកួត (ពូលA) ពានរង្វាន់កីឡាបាល់ទាត់កងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញ ឆ្នាំ២០២៤
📝: ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤
⏱️ ម៉ោង: ៧:៣០នាទីព្រឹកតទៅ
🏟 ទីលាន: បាល់ទាត់ភ្នំពេញក្រោន