ព័ត៌មានជាតិ

ប្រតិភូអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ាន ដែលមកធ្វើទស្សនកិច្ច និងឈ្វេងយល់ពីការងារផ្សេងៗនៅទីស្នាក់ការ AKP ក្នុងបរិវេណក្រសួងព័ត៌មាន

លោក ថាច់ ផាណារ៉ុង អគ្គនាយករង តំណាងលោកជំទាវ សុខមុំ និមល អគ្គនាយិកាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា (AKP) អញ្ជើញទទួលប្រតិភូអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ាន ដែលមកធ្វើទស្សនកិច្ច និងឈ្វេងយល់ពីការងារផ្សេងៗនៅទីស្នាក់ការ AKP ក្នុងបរិវេណក្រសួងព័ត៌មាន រាជធានីភ្នំពេញ នាព្រឹកថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣។