ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការថតរូបក្នុងពិធីបើក-បិទ នៃព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេម ២០២៣ និងការផ្តល់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ និងចែកចាយរូបភាព របស់គណៈកម្មការ ព័ត៌មាន និងផ្សព្វផ្សាយ

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការថតរូបក្នុងពិធីបើក-បិទ នៃព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេម ២០២៣ និងការផ្តល់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ និងចែកចាយរូបភាព របស់គណៈកម្មការ ព័ត៌មាន និងផ្សព្វផ្សាយ។