ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្ថានភាពទូទៅថ្ងៃទីដប់ពីរ នៃការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣