ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងការបរទេស៖ «ការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ២០២៣ ឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងពិតប្រាកដពីភាពចាស់ទុំខាងប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជា»

ចេញផ្សាយថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ សម្រួលការផ្សាយ៖ គង់ សុខហេង