ព័ត៌មានជាតិ

គណៈកម្មការរៀបចំដេញថ្លៃដាយត្រី សំរេចពន្យារពេល ដេញថ្លៃជាលើកទី២ ខណៈលើកទី១ ពុំមានអាជីវករ ចូលរួមដេញថ្លៃតាមកាលកំណត់