ព័ត៌មានជាតិ

ពិធីប្រកាសសមាសភាពក្រុមការងារគណនេយ្យភាពសង្គមថា្នក់ក្រុងអរិយក្សត្រ និងផ្សព្វផ្សាយផែនការយុទ្ធសាស្រ្តការងារគណនេយ្យភាពសង្គម

ខេត្តកណ្ដាល៖ ព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ នៅសាលាក្រុងអរិយក្សត្រ បានរៀបចំពិធីប្រកាសសមាសភាពក្រុមការងារគណនេយ្យភាពសង្គមថា្នក់ក្រុងអរិយក្សត្រ និងផ្សព្វផ្សាយផែនការយុទ្ធសាស្រ្តការងារគណនេយ្យភាពសង្គម ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ប្រាក់ សារ៉ាត អភិបាលរងខេត្តកណ្ដាល និងជាប្រធានក្រុមការងារគណនេយ្យភាពសង្គមថ្នាក់ខេត្ត។