ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងការងារ អំពាវនាវ ដល់បងប្អូនកម្មករនិយោជិតនៃក្រុមហ៊ុន វ៉ាយ & ដាប់បែលយូ ហ្គាមេន (Y & W GARMENT CO., LTD.)