ព័ត៌មានជាតិ

ដំណឹងល្អ! ក្រសួងមហាផ្ទៃ ដាក់ឱ្យបំពេញបែបបទស្នើសុំលិខិតឆ្លងដែន តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ

ក្រសួងមហាផ្ទៃ ដាក់ឱ្យបំពេញបែបបទស្នើសុំលិខិតឆ្លងដែន តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ 
សូមជម្រាបថា ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋមានជំងឺធ្ងន់ ឬចាស់ជរា ឬពិការភាព ដែលពុំអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីតាំងផ្តល់សេវាដោយផ្ទាល់បាន សមាជិកគ្រួសារ ឬតំណាងអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅកាន់ អគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្ម ដោយភ្ជាប់ជាមួយនូវសំបុត្របញ្ជាក់ពីពេទ្យ ឬរូបថតអំពីស្ថានភាពនៃអ្នកជំងឺ ឬ ស្ថានភាពអ្នកស្នើសុំ។