ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ជូនអតិថិជន បុរី KP ម៉ន ដានី គម្រោងទី២៩

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ សូមជម្រាបជូនអតិថិជន បុរី KP ម៉ន ដានី គម្រោងទី ២៩ ជ្រាបដូចខាងក្រោម៖

១. សូមបន្តមកបំពេញឯកសារធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងការសាកសួរព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការបង់ប្រាក់ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៤-២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ នៅសាលសន្និបាត ២០២១ ជាន់ទី២ ទីស្តីការក្រសួង។

២. សូមអតិថិជនបុរី KP ម៉ន ដានី គម្រោងទី ២៩ ទាំងអស់ ផ្អាកបង់ប្រាក់ជូនដល់បុរី និងរង់ចាំរហូតដល់ក្រសួង ជូនព័ត៌មានផ្លូវការក្រោយបញ្ចប់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ។

#ចុះបញ្ជីដីធ្លីបញ្ចប់
#សេវាគាប់ចិត្ត
#បរិយាកាសគ្មានវិវាទ

#ក្រសងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់
#MLMUPC