ព័ត៌មានជាតិ

សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខ ចំពោះមរណភាពរបស់ ព្រឹទ្ធាចារ្យកោសល្យវោហារ គង់ ណៃ នៅរសៀលថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ នៅឯស្រុកកំណើត ដោយរោគាពាធ ក្នុងជន្មាយុ ៨០ឆ្នាំ . . . . . . សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខ ចំពោះមរណភាពរបស់ ព្រឹទ្ធាចារ្យកោសល្យវោហារ គង់ ណៃ នៅរសៀលថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ នៅឯស្រុកកំណើត ដោយរោគាពាធ ក្នុងជន្មាយុ ៨០ឆ្នាំ

សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខ ចំពោះមរណភាពរបស់ ព្រឹទ្ធាចារ្យកោសល្យវោហារ គង់ ណៃ នៅរសៀលថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ នៅឯស្រុកកំណើត ដោយរោគាពាធ ក្នុងជន្មាយុ ៨០ឆ្នាំ