ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងព័ត៌មាន​ នឹងរៀបចំបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលលើមុខវិជ្ជា ជំនាញស្តីពី «ការសរសេរដំណឹងទាន់ហេតុការណ៍» ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី២៨ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ក្រសួងព័ត៌មាន​ នឹងរៀបចំបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលលើមុខវិជ្ជា ជំនាញស្តីពី «ការសរសេរដំណឹងទាន់ហេតុការណ៍» ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី២៨ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មាន (រយៈពេលចំនួន៣ថ្ងៃ សិក្សាពីថ្ងៃអង្គារ ដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ម៉ោង៨:០០នាទី