ព័ត៌មានជាតិ

ឯកឧត្តម ហ៊ុន សុខា ត្រូវបាន គណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាល សម្រេចតែងតាំងជា ប្រធានក្រុមការងារចលនាកសាងសមាជិកគណបក្សនៅមូលដ្ឋានខេត្តកំពត

សូមចូលរួមអបអរសាទរចំពោះ ឯកឧត្តម ហ៊ុន សុខា អនុប្រធាន ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្តកំពត និងជាអនុប្រធាន ក្រុមផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល ក្នុងឱកាសដែល ឯកឧត្តម ត្រូវបាន គណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាល សម្រេចតែងតាំងជា “ប្រធានក្រុមការងារចលនាកសាងសមាជិកគណបក្សនៅមូលដ្ឋានខេត្តកំពត” 🎉🎉🎉🎊