ព័ត៌មានជាតិ

កិច្ចប្រជុំរបស់ផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាល នៃយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាលប្រចាំខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ នៅវិមាន៧មករា

នាថ្ងៃចន្ទ ២ កើត ខែអាសាឍ ឆ្នាំរោង ឆស័ក ព.ស.២៥៦៨ ត្រូវ នឹងថ្ងៃទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤ ឯកឧត្តម យស ផានីត្ដា សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល និងជាប្រធានផ្នែកបណ្តុះបណ្តាលនៃយុវជនថ្នាក់កណ្តាល បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំរបស់ផ្នែកបណ្តុះបណ្តាល នៃយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល។
ខ្លឹមសារកិច្ចប្រជុំមាន៖
១.មតិស្វាគមន៍ដោយឯកឧត្តម យស ផានីត្តា ប្រធានអង្គប្រជុំ
២.វឌ្ឍនៈភាពការងារបណ្តុះបណ្តាល
៣.ការធ្វើបទបង្ហាញ
៤.ផ្សេងៗ
សាមាសភាពសមាជិក ផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាល នៃយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល ចូលរួមសរុបមានចំនួន១១រូប ៕