ព័ត៌មានជាតិ

តារាងបច្ចុប្បន្នភាពមេដាយ នៃវិញ្ញាសាកីឡាស៊ីហ្គេម២០២៣ (គិតត្រឹមម៉ោង ២៣ៈ០០នាទីយប់ ថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣)

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ កម្ពុជាយើងទទួលបានមេដាយសរុប២៨១ ក្នុងនោះមេដាយមាសចំនួន៨១មេដាយ ដែលកំពុងឈរនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខរៀងទី៤។

តារាងបច្ចុប្បន្នភាពមេដាយ នៃវិញ្ញាសាកីឡាស៊ីហ្គេម២០២៣ (គិតត្រឹមម៉ោង ២៣ៈ០០នាទីយប់ ថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣)